Đại Học Kinh Thánh Trực Tuyến – Online Bible College

Mục Tiêu: Đào tạo thế hệ lãnh đạo trẻ cho hệ thống Hội Thánh Tư Gia An Bình Hạnh Phúc Phúc Âm Đời Đời trên toàn quốc
Goal: To prepare and train the next generation of leaders for the Peace & Happiness Everlasting Gospel Housechurch Movement for Vietnam

Nguyên Tắc: Kinh Thánh phải trên hết, trước hết, và là nền tảng cho giáo dục, luân lý, đạo đức, tâm linh, xã hội, giao tế, gia đình, khoa học,…
Guiding Principle: The Bible is first, above all, and the foundation for education, morality, ethics, spirituality, society, relationship, family, and science,…

Phương Châm: Làm sáng Danh Đức Chúa Trời trong mọi sinh hoạt.
Motto: To bring glory to God in everything we do.

Thành Phần Giáo Sư:

Chương trình được sự cộng tác của các giáo sư tại: Andrew University,
La Sierra University,Walla Walla University, Taiwan Adventist College,
Hong Kong Adventist College, Grigg University

Phương Pháp Học:

Các khóa học đoản kỳ mỗi năm
Các khoá học mỗi quý ở các miền
Các khoá huấn luyện định kỳ ở mỗi khu vực, hay điạ phương
Các khóa học đường dài qua mạng internet
Các bài tập cho mỗi cá nhân

Điều Kiện Nhập Học – Requirements to Enter the Program
1) Là tín hữu gương mẫu trung tín của hội thánh tư gia ít nhất là 3 năm. Gương mẫu trong lãnh vực đạo đức, tín lý căn bản.
2) Tham gia đều đặn trong các công tác sinh hoạt của hội thánh điạ phương
3) Được hội thánh điạ phương đề cử trong vai trò lãnh đạo của ít nhất là 1 trong những lãnh vực sinh hoạt sau: thanh thiếu niên, âm
nhạc, truyền giáo, thăm viếng, dạy Kinh Thánh, …
4) Có tinh thần dấn thân hầu việc Chúa, sẵn sàng hy sinh, tháo vác, tận tuỵ, cần mẫn, chân thật, ngay thẳng, yêu mến Chúa & hội thánh,
có óc sáng tạo, làm việc trong tổ chức, trung thành, khiêm tốn, …
5) Tốt nghiệp Trung Học (cấp I I I), có khả năng viết Việt văn, sẵn sàng học thêm Anh ngữ. (Viết một bài Việt văn mẫu 3 trang)
6) Được lãnh đạo khu vực giới thiệu
7) Được Hội Đồng Mục Sư chấp thuận

Chương Trình Học – Courses of Study

1) Kinh Thánh Là Lời Chúa – Soi Dẫn & Khải Thị – The Bible is The Word of God – Inspiration & Revelation
2) Kinh Thánh & Sự Cứu Rỗi – The Bible & Salvation
3) Kinh Thánh & Luân Lý Đạo Đức Làm Người – The Bible & Ethics – Morality
4) Lịch Sử Của Kinh Thánh – The History of The Bible
5) Sơ Lược Cựu Ước – Survey of The Old Testatment
6) Sơ Lược Tân Ước – Survey of The New Testatment
7) Kinh Thánh & Niềm Tin Căn Bản I – The Bible & Fundamental Beliefs I
8) Kinh Thánh & Niềm Tin Căn Bản I I – The Bible & Fundamental Beliefs I I
9) Kinh Thánh & Cá Nhân Truyền Đạo I – The Bile & Personal Witnessing I
10) Đời Sống & Chức Vụ của Đức Chúa Giê-su – The Life & Ministry of Jesus
11) Kinh Thánh & Nghệ Thuật Rao Giảng I – The Bible & Preaching I
12) Ngũ Kinh Môise – The Pentateuch
13) Kinh Thánh & Nghệ Thuật Lãnh Đạo I – The Bible & Leadership I
14) Kinh Thánh & Môn Đồ Học – The Bible & Discipleship
15) Kinh Thánh & Mục Vụ Thanh Niên – The Bible & Youth Ministry
16) Kinh Thánh & Tổ Chức Hội Thánh – The Bible & Church Organization
17) Phương Pháp Dạy Kinh Thánh Trong Nhóm – Methods of Teaching the Bible in Group
18) Phương Pháp Mở Hội Thánh – Methods for Church Planting
19) Kinh Thánh & Khoa Học I – The Bible & Science I
20) Đaniên – Daniel
21) Khải Huyền – Revelation
22) Đạo Đức Của Một Người Hầu Việc Chúa – Ethics of A Servant of Christ
23) Kinh Thánh & Gia Đình Hôn Nhân – The Bible & Marriage & Faminly Life
24) Kinh Thánh & Nghệ Thuật Giảng Đạo I I – The Bible & Preaching I I
25) Kinh Thánh & Cố Vấn – The Bible & Counseling
26) Kinh Thánh & Vai Trò Của Một Mục Sư – The Bible & The Role of The Pastor
27) Lịch Sử Hội Thánh I – Church History I
28) Lịch Sử Hội Thánh I I – Church History I I
29) Kinh Thánh & Âm Nhạc – The Bible & Music
30) Luật Pháp & Ân Điển – Law & Grace
31) Kinh Thánh & Sức Khoẻ – The Bible & Health
32) Kinh Thánh & Chức Vụ Quản Gia – The Bible & Stewardship
33) Tôn Giáo Thế Giới – World Religions
34) Kinh Thánh & Lãnh Đạo I I – The Bible & Leadership I I
35) Kinh Thánh & Quyền Năng Thuộc Linh – The Bible & Spiritual Power
36) Kinh Thánh & Khoa Học I I – The Bible & Science I I
37) Dân Do Thái Thật – The True Israel of God
38) Kinh Thánh & Ngày Sabát – The Bible & The Sabbath
39) Kinh Thánh & Thờ Phượng – The Bible & Worship
40) Thi Thiên – Psalms
41) Châm Ngôn – Proverbs
42) Các Sách Đại Tiên Tri – The Major Prophets
43) Các Sách Thư Tín Phao-lô – Pauline Letters
44) Thần Học Đền Thánh – The Doctrine of The Sanctuary
45) Sách Rôma – Romans
46) Biện Giáo Học – Apologetics
47) Kinh Thánh & Khảo Cổ Học – The Bible & Archeaology
48) Sứ Mạng Của Hôị Thánh – The Mission of The Church
49) Kinh Thánh & Tự Do Tôn Giáo – The Bible & Religious Liberty
50) Kinh Thánh & Ân Tứ Thiêng Liêng – The Bible & Spiritual Gifts
51) Kinh Thánh & Đức Thánh Linh – The Bible & The Holy Spirit
52) Kinh Thánh & Truyền Giáo Qua Phương Tiện Truyền Thông Hiện Đại & Tâm Lý Quần Chúng –
The Bible, Evangelism & Modern Mass Communication Medias & The Public Psychology
53) So sánh lịch sử thế giới, lịch sử tây phương, lịch sử đông phương, lịch sử Kinh Thánh –
Comparision the History, of the World, of the West, of the East, and of the Bible

Chọn 2 Trong Những Khoá Học Sau (Chose 2 of the following courses):

54) Đề Tài Tự Chọn Nghiên Cứu Về Mục Vụ – Independent Study in Ministry
55) Đề Tài Tự Chọn Nghiên Cứu Về Giáo Lý – Independent Study in Doctrine
56) Đề Tài Tự Chọn Nghiên Cứu Về Lịch Sử Hội Thánh – Independent Study in Church History
57) Đề Tài Tự Chọn Nghiên Cứu Về Khoa Học & Kinh Thánh – Independent Study in The Bible & Science
58) Đề Tài Tự Chọn Nghiên Cứu Về Kinh thánh & Lãnh Đạo – Independent Study in The Bible & Leadership
59) Đề Tài Tự Chọn Nghiên Cứu Về Tận Thế Học – Independent Study in Eschatology
60) Đề Tài Tự Chọn Nghiên Cứu Về Truyền Giáo Đại Chúng – Independent Study in Mass Evangelism
Điều Kiện Đòi Hỏi Các Sinh Viên Được Nhận Vào Trường:

1) Phải tình nguyện phụ tá cho một vị mục sư hay truyền đạo đang nhiệm chức
2) Tham gia chương trình truyền giáo hàng tuần của khu vực hay địa phương
3) Đảm nhận ít nhất một lớp dạy Kinh Thánh trong Hội Thánh Tư Gia địa phương
4) Dành ít nhất là 6 giờ đồng hồ mỗi ngày để học (5 ngày mỗi tuần)
5) Trường sẽ cho mã số để vào mỗi khoá học khi đã hội đủ điều kiện & những tài liệu nầy không được phân phối ra ngoài
6) Những sinh viên ưu tú có tinh thần hầu việc Chúa sẽ được hổ trợ tài chánh qua học bổng
7) Tuyệt đối tuân theo điều kiện và đậu bài thi của mỗi lớp học với số điểm tối thiểu là 80%

Bạn Sẽ Nhận Được Gì Sau Khi Hoàn Tất Chương Trình Học Mỹ Mãn?

1) Bạn sẽ nhận bằng cấp cử nhân Thần Học
2) Nếu bạn hội đủ điều kiện đạo đức & khả năng sẽ được giáo hội bổ nhiệm đi mở mang, thành lập hội thánh
3) Bạn có thể được kêu gọi phục vụ trong tổ chức của giáo hội