Liên Lạc

Kính mời quý vị dành thì giờ đến sinh hoạt tại một trong các hội thánh bên dưới để tìm hiểu thêm về Ðấng Tạo Hoá Toàn Năng.

Hay liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm Chúa Cứu Thế, hay góp thêm ý kiến để trang web nầy được cải tiến hầu đóng góp trên con đường tâm linh của mọi người ở khắp nơi.

Xin vui lòng liên lạc (Please contact us at one of the following addresses):

email: hopthu@anbinhhanhphuc.com or abhpsda@gmail.com or

thacmac@anbinhhanhphuc.com (Thắc mắc về Kinh Thánh/questions about the Bible’s teaching)

Phone: 1-888-901-4747

Ðịa Chỉ Hoa Kỳ (US)

An Bình Hạnh Phúc
P.O. Box 6130
Santa Ana, CA 92706

Ðịa Chỉ Hồng Kông

An Bình Hạnh Phúc
P.O. Box 310 Hong Kong

Hội Thánh Orange County (Vietnamese Church):

2101 West Edinger Ave.
Santa An, CA 92704
1-714-557-7999

Hội Thánh San Diego (Vietnamese Church):

4185 Home Ave.
San Diego, CA 92105
1-760-599-4747

Hội Thánh Loma Linda (Viethamese Church):

711 West C Street
Colton, CA 92324
1-909-825-6886

Kính mời quý vị dành thì giờ tham gia với các hội thánh chúng tôi trong các chương trình sau:

* Chương trình Trường Sabát mỗi ngày thứ bảy: 10:00 sáng – 11:00 sáng

* Chương trình Thờ phượng mỗi ngày thứ bảy: 11:00 sáng – 12:45 trưa