Mục Tiêu Của An Bình Hạnh Phúc

Thi hành đại mạng lệnh của Ðức Chúa Giê-su truyền trước khi Ngài về trời:

“Hãy đi dạy dỗ muôn dân,
“Hãy nhân Danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh
làm phép báp têm cho họ,
“Và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi.”
(Mathiơ 28:19,20)

    Dạy con người những gì?  Dạy họ biết:

* Kính sợ Ðấng Tạo Hóa Toàn Năng
* Đem vinh hiển cho Ðấng Tạo Hóa Toàn Năng
* Thờ phượng Ðấng Tạo Hóa Toàn Năng
* Phân biệt thật giả, và kết quả của đạo giả Ba-by-lôn
* Tránh xa Ba-by-lôn là sự lộn xộn về tôn giáo, chính trị, và kinh tế
* Giữ lòng tin Chúa Giê-su và các điều răn của Ðấng Tạo Hóa
(Khải Huyền 14:6-12; 18:1-4)