An Bình Hạnh Phúc -Tài Liệu

AN BÌNH HẠNH PHÚC  –  DANH SÁCH ẤN PHẨM
Peace & Happiness Publication List

  1.       Suối Thiêng 1: Chúa Yêu Thương (Suoi Thieng 1:  God is Love)
  2.       Suối Thiêng 2: Đức Tin & Việc Làm (Suoi Thieng 2: Faith & Work)
  3.       Suối Thiêng 3: Đức Tin & Lẽ Thật (Suoi Thieng 3: Faith & Truth)
            Suối Thiêng (meaning “holy stream”) 1,2,3 are magazines with articles on a  variety of topics   
         on physical,  mental and physical aspects of life
  4.      Lẽ Thật Ngày Sabát (The Truth about the Sabbath)
  5.      Cẩm Nang Xây Dựng Niềm Tin (Handbook on Building Faith)
  6.      Đời Sống Mới 1 (New Life 1)
  7.      Đời Sống Mới 2 (New Life 2)
        New  Life 1 & 2 are basic teachings for a new life in Christ, in question/answer format
  8.      Giáo Lý Căn Bản  (Basic Doctrines ) In question/answer format
  9.      Con Đường Đến Với Thượng Đế (Steps to Christ)
  10.    Sấm Truyền Tận Thế (End Time Prophecy)
  11.    Cuộc Đời Chúa Cứu Thế, Ước Vọng Muôn Đời (The Life of Christ, The Desire of Ages)
  12.    Bảng 10 Điều Răn (The 10 Commandments Chart)
  13.    Bảng Chỉ Dẫn Những Khám Phá Trong Kinh Thánh (Bible Text Chart to Guide
        in Discovering the Truth in the Bible)
  14.    60 Dữ Kiện Về Ngày Sabát (60 Facts about the Sabbath)
 15.    Bí Quyết Sống Khoẻ (The Key to A Healthy Lifestyle)
  16.  28 Tín Điều Căn Bản (28 Basic Doctrines)
  17.  Ai Dời Chúa Nhật Từ Ngày Thứ Bảy Qua Ngày Thứ Nhất?
       (Who Changed the Lord’s Day from the Seventh Day to the First Day of the Week?)
  18.  Sự Cứu Rỗi (Salvation)
  19.  Những Biến Cố Ngày Tận Thế (Final Events)
  20.  Hội Thánh & Chánh Quyền (Church & State)
  21.  Tôn Giáo & Chánh Trị (Religion & Politics)
  22.  Dân Do Thái Thật (The True Jews)
  23.  75 Bài Giảng Chọn Lọc Trong Máy Năng Lượng Mặt Trời MP3
      (75 selected sermons on the solar powered megavoice)
  24.  DVD thánh nhạc, “Giê-su Là Tất Cả” (Music DVD, “Jesus is Everything”)
  25.  DVD thánh nhạc karaoke (Karaoke DVD)
  26.  DVDs bài giảng (DVDs of sermons)
  27.  CD Truyền Giáo 1 (Outreach CD 1)
  28.  CD Truyền Giáo 2 (Outreach CD 2)
  29.  Bài Học Kinh Thánh Trẻ Em (Children Bible Study Lessons)
  30.  Bài Học Đi Tìm Hạnh Phúc Gia Đình (Lessons on Searching for Happiness for the Family)
      01.  Hôn Nhân Bền  Vững (The Solid Marriage)
      02.  Hôn Nhân Hạnh Phúc (The Happy Marriage)
      03.  Gia ĐìnhĐầm Ấm (The Happy Family)
   31.  37 Bài Học Đi Tìm An Bình Hạnh Phúc Thật Sự Trong Đấng Christ
     (37   Bible Lessons on Finding True Peace & Happiness in Christ)
     01.  Đời Sống Trống Vắng (The Empty Life)
     02.  Con Đường Giải Thoát (The Way of Deliverance)
     03.  Chân Lý Là Gì (What Truth Is)
     04.  Phương PhápĐi Tìm Chân Lý (The Way to Find the Truth)
     05.  Đức Tin& Hành Động (Faith & Action)
     06.  Đi Tìm Đấng Tôn Thờ (Seeking the God to Worship)
     07.  Đi Tìm Con Người Thật Của Mình (Seeking Your True Self)
     08.  Người Bạn Muôn Đời (The Everlasting Friend)
     09.  Kẻ Thù Thât Sự (The Real Enemy)
     10.  Đi Tìm Năng Quyền (Seeking God’s Power)
     11.  Thông Giao Với Chúa (Communion with God)
     12.  Tâm Hồn Đổi Mới (The Transformed Life)
     13.  Quyền Năng Để Sống (Power to Live)
     14.  Ẩm Thực Bổ Dưỡng (The Nutritious Diet)
     15.  Cách Sống Lành Mạnh (How to Live Positively)
     16.  Đời Sống Vui Thỏa (The Satisfied Life)
     17.  Con Người Tao Nhã (The Refined Person)
     18.  Gia Đình Hạnh Phúc (The Happy Family)
     19.  Lòng Trung Trọn Vẹn (Perfect Loyalty)
     20.  Dấu Hiệu Nên Tránh (The Sign to Avoid)
     21.  Dấu Ấn Bình An (The Seal of Peace)
     22.  Phương Pháp Yên Nghỉ (The Way to Rest)
     23.  Không Ai Chạy Thoát (No One Can Escape)
     24.  Sự Lừa Dối Vĩ Đại (The Great Deception)
     25.  Đạo Nào Cũng Tốt (Any Faith Is Good)
     26.  Hội Thánh Thật Của Chúa (God’s True Church)
     27.  Tổ Chức Hội Thánh (Church Organization)
     28.  Gầy Dựng Hội Thánh (Building Up the Church)
     29.  Nhân Chứng Trung Thành (The Faithful Witness)
     30.  Phân Biệt Thật Giả (Distinguishing Between Truth & Falsehood)
     31.  Chướng Ngại Tâm Linh (Spiritual Obstacle)
     32.  Thời Gian Cấp Bách (Time Is Running Out)
     33.  Cuộc Hội Ngộ Ly Kỳ (The Marvelous Encounter)
     34.  Quê Hương Thật Sự (True Homeland)
     35.  Nghi Lễ Báp-têm (The Ceremony of Baptism)
     36.  Tăng Trưởng Tâm Linh (Growing Spiritually)
     37.  Giữ Cả Hai Ngày (Keeping Both Days)
     32.  Ấn phẩm linh tinh  (Miscellaneous pamphlets)
     01.  Tóm Tắt Niềm Tin Căn Bản  (Summary of Basic Beliefs)
     02.  Coi Chừng Bạn Bị Lừa Vào Địa Ngục (Beware of Being Deceived into Hell)
     03.  Những Thắc Mắc Về Ngày Sabát (Questions on the Sabbath)
     04.  Thờ Phượng Trong Ngày Thứ Nhất Của Tuần Lễ Có Phạm Tội Không? (Is It A Sin to Worship
           on the First Day of the Week?)
  33.  Kinh Thánh Trước Hết (My Bible First) Quyển I (Vol I)
  34.  Hàng Trăm Bài Giảng Trên DVD, CD