THÁNH NHẠC


An Binh Hanh Phuc ABHPTV – Thanh Nien Ca – Nguyen Dung

 
Quý vị có thể dùng tất cả tài liệu trong trang web nầy để nuôi dưỡng đức tin cho cá nhân và trong điểm nhóm. ABHP dành độc quyền xử dụng tất cả tài liệu nầy cho mọi hình thức quảng bá quần chúng như phát thanh. phát hình, in ấn, hay trên mạng internet...

CD NHẠC & TRUYỀN GIẢNG

(Hòa Âm, Phối Khí, Thực Hiện: Phòng Thu An Bình Hạnh Phúc) (An Bình Hạnh Phúc Giữ Bản Quyền Tất Cả Tài Liệu, Nhạc, Phim) (Tất cả mọi trích dịch và xử dụng để in, để quảng bá ra quần chúng phải được cho phép) (COPYRIGHT © Peace & Happiness Ministry) (All Rights Reserved)

Nếu quý vị nhận được ơn phước, vui lòng hổ trợ chúng tôi tài chánh để chúng tôi có thể thực hiện những chương trình trong tương lai hầu nhiều người được biết Chúa & đạo của Ngài.
 • An Binh Hanh Phuc ABHPTV – Thanh Nien Ca – Nguyen Dung
 • An Binh Hanh Phuc ABHPTV – Ngai La Dang Nuong Than – Nguyen Dung
 • An Binh Hanh Phuc ABHPTV – Danh Giesu Em Diu Thay – Nguyen Dung
 • Con Ta On Chua – An Binh Hanh Phuc TV- Van Khanh
 • Dem Thanh- TVABHP- Ly Quyen & Ca Doan Hoi Thanh Orange County
 • Dem Thanh Vo Cung 2 -TVABHP- Xmas 2018
 • Dem Thanh Vo Cung- TVABHP- Hoi Thanh Orange County Christmas
 • Dem Thanh-An Binh Hanh Phuc TV- Xmas 2018
 • Den Voi Nuoc Ta – An Binh Hanh Phuc TV- Van Khanh
 • Don Xuan Ve 2-An Binh Hanh Phuc TV
 • Halelugia-An Binh Hanh Phuc TV-Xmas 2018
 • Ket Khuc Chuong Trinh Giang Sinh Hoi Thanh Orange County- TVABHP- MS Duong Quoc Tung
 • Lien KHuc Dem Thanh- TVABHP- Van Khanh & Ban Saron Hoi Thanh Orange County
 • Mary Child Boy- TVABHP- Michael & Saron Christmas 2017
 • San Sang San Sang 2- An Binh Hanh Phuc TV
 • Tau Khuc Halelugia – TVABHP- Ca Doan Hoi Thanh Orange County Christmas 2018
 • Chua Hoi Thu Tha – An Binh Hanh Phuc TV – Van Khanh
 • An Binh Hanh Phuc Dem Phuoc Ngai Ban
 • Xuan Dem Niem Vui – An Binh Hanh Phuc TV- Thieu Nhi
 • Loi Cau Dau Nam-An Binh Hanh Phuc TV
 • Cham Long Con – An Binh Hanh Phuc TV – Van Khanh
 • Nguoi Biet Chua Chua & Chua Yeu Tran Gian