Lãnh Ðạo Tối Cao (Commander-in-Chief)

    Thượng Ðế Toàn Năng (Ðức Chúa Trời Ba Ngôi)

    Nguồn Cung Cấp là Ngài & những tâm hồn được Ngài cảm động

    The Trinity God
He is the Ultimate Provider & people who are moved by His Spirit

Hoạt Ðộng (Activities):

Truyền giáo qua truyền hình, truyền thanh, báo chí, sách vở
Huấn luyện nhân sự truyền giáo
Cứu trợ xã hội, bão lụt, làng nghèo
Cung cấp học bổng cho các sinh viên nghèo tại VN
Ấn Hành tài liệu nghiên cứu Kinh Thánh
Ấn hành băng dĩa thánh nhạc, truyền giáo DVD,VCD,CD
Bảo trợ cô nhi
Hổ trợ tài chánh cho các giáo sĩ truyền giáo
Thành lập hội thánh tư gia

 

Tổ Chức (Organization):

1. Ủy Ban Cố Vấn & Ðiều Phối (Peace & Happiness Ministry Coordinating  Committee)

Mục Sư Phụ Tá Tổng Thư Ký
Mục Sư Tổng Thư Ký Tổng Hội Nam Á Thái Bình Dương
Mục Sư Tổng Giám Ðốc Hệ Thống Phát Thanh Toàn Cầu
Mục Sư Phân Khoa Trưởng Phân Khoa Truyền Giáo Chuẩn Học Viện Andrews University
Mục Sư Hội Trưởng Liên Hiệp Hội Ðông Nam Á
Mục Sư Tổng Giám Ðốc An Bình Hạnh Phúc

2. Ủy Ban Thực Hiện (Administrative Committee):

Ðiều Hành Tổng Quát: Dương Quốc Tùng
Phụ Tá Thực Hiện & Sản Xuất: Phạm Hồng Ân, Nguyễn Thanh Sáng
Phụ Tá Kỷ Thuật: Võ Ðại Danh, Ðỗ Thành, Dương Ấn
Phụ Tá Tu Thư: Hoàng Thanh, Pham Kim Thành
Phụ Tá Giao Tế: Lê Thắng, Trương Nam
Phụ Tá Trang Web: Kim Oanh,
Phụ Tá Hành Chánh: Nguyễn Quỳnh Như
Phụ Tá Tài Chánh: Thủ Quỹ Giáo Hạt Ðông Nam California
Phụ Tá Phát Triển: Phạm Thanh, Nguyễn Ðăng
Phụ Tá Truyền Giáo Việt Nam:
Phụ Tá Truyền Giáo Nam Cali:
Trương Nam, Phạm Lưu Sử
Phụ Tá Thanh Niên: Hoang Thu Thảo
Phụ Tá Nội Vụ: Nguyễn Hậu