Thư Của Mục Sư Don Jacobsen
Cựu Tổng Giám Ðốc Hệ Thống Phát Thanh Tiếng Nói Hy Vọng Cơ Ðốc Toàn Cầu
(Adventist World Radio- The Voice of Hope)

Ngày 2 tháng 6 năm 2000
Kính gởi Mục Sư Dương Quốc Tùng

Thay mặt Hệ Thống Truyền Thanh CDPL Thế Giới và Toàn Cầu Tổng Hội, tôi chân thành cảm tạ những sự đóng góp của ông trong sứ mạng rao truyền Sứ Ðiệp của Ba Thiên Sứ tại Việt Nam. Ðức Chúa Trời muốn Lẽ Thật của Ngài được rao giảng tại Việt Nam trong thời đại cuối cùng và Ngài đã dẫn đưa ông vào công tác tối quan trọng nầy.

Chúng tôi vẫn hằng cầu nguyện để tìm được những người có thể giảng dạy những sứ điệp rất quan trọng và khó khăn nầy cho dân chúng, và chúng tôi tin chắc rằng chính Ðức Chúa Trời đã chọn ông và sửa soạn cho ông để làm công việc nầy.

Chúng tôi hết sức cám ơn sự vui lòng đáp ứng của ông đối với lời kêu gọi của Giáo Hội để bắt đầu sứ mạng đem hy vọng đến cho những người đồng hương của ông.

Trong những năm đầu tiên phát thanh, chúng tôi thật sự không thể tiên đoán được tầm ảnh hưởng của chương trình. Cho đến khi chúng tôi đọc được những lá thư của thính giả và biết được sự đáp ứng của họ đối với Phúc Âm của Ðấng Cứu Thế, thì chúng tôi không còn nghi ngờ gì nữa về chức vụ lãnh đạo của ông trong vai trò Giám Ðốc kiêm Diễn Giả của Chương Trình An Bình Hạnh Phúc, chính đã nằm trong kế hoạch của Ðức Chúa Trời.

Riêng cá nhân tôi càng cảm thấy hết sức vui mừng, vì trong thời gian tôi và gia đình còn phục vụ cho Chúa tại Ðông Nam Á, chúng tôi đã rất yêu mến dân tộc Việt Nam.

Chúng tôi biết công việc của ông rất bận rộn và nặng nề, ngoài việc lo lắng sản xuất đều đặn những chương trình phát thanh, ông còn phải chu toàn trách nhiệm điều hành tại hai hội thánh địa phương. Tôi biết những tín hữu trong hội thánh đã và đang giúp đỡ ông rất nhiều, và tôi cũng tin chắc rằng mối giây liên hệ của ông với mọi người cũng sẽ làm cho sự giảng dạy của ông trên đài phát thanh được sống động hơn. Chúng tôi tin Ðức Chúa Trời là Ðấng hằng nâng đỡ ông trong suốt cuộc hành trình.

Cho đến khi tất cả chúng ta cùng gặp lại nhau trên thiên đàng, chúng ta mới thật sự biết được tất cả những người đã vì lắng nghe ABHP mà quay trở về với Chúa và tôn trọng Lẽ Thật của Ngài.

Chúng tôi thường xuyên cầu nguyện cho Chúa gìn giữ, bảo vệ, ban cho ông được nhiều sức khỏe và đầy khả năng sáng tạo.

Cầu Chúa ban phước cho ông, người anh em thân mến của tôi.

Kính Thư,

DON JACOBSEN

Mục Sư Dương Quốc Tùng:

* Thành viên của Uỷ Ban Ðiều Phối Á Châu Vụ thuộc Liên Hiệp Hội Thái Bình Dương

* Thành viên của Hội Ðồng Cố Vấn Á Châu Vụ thuộc Tổng Hội Bắc Mỹ Châu